Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu nastąpiła 23.05.2018, w związku z koniecznością dostosowania do wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które wejdą w życie z dn. 25.05.2018

Definicje

Serwis: Strona internetowa pod adresem SzkolaHakerow.pl wraz z wszystkimi podstronami oraz poddomenami, na której Administrator świadczy Usługi na rzecz Użytkownika.

Usługa: należy przez to rozumieć świadczone usługi oraz oferowane w ramach Serwisu produkty, włączając w to dostęp do konta internetowego.

Administrator / Wydawca: MEDIATIV z siedzibą w Kwidzynie (82-500) przy ulicy Długiej 27 o numerze NIP 581-188-76-95, właściciel, firma zarządzająca świadcząca Usługi w ramach Serwisu.

Użytkownik / Klient: osoba lub podmiot składający oświadczenie woli oraz dobrowolnie korzystający z Usług w ramach Serwisu, podający dane osobowe oraz godzący się na przetwarzanie tych danych w celu zapewnienia świadczenia Usług przez Administratora.

Zamówienie: Złożenie oświadczenia woli przez Użytkownika na zawarcie umowy o świadczenie Usługi oraz zamówienie wybranego produktu oferowanego przez Wydawcę. Za skuteczne złożenie zamówienia uznaje się wypełnienie formularza zamówienia dostępnego w Serwisie oraz jego opłacenie.

Postanowienia ogólne

1. Właścicielem Serwisu jest Wydawca.

2. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkownika z Serwisu.

3. Warunkiem korzystania z Serwisu i każdorazowego korzystania z Usług jest akceptacja niniejszego regulaminu oraz Polityki Prywatności, która skutkuje zobowiązaniem Użytkownika do jego przestrzegania. Regulamin obowiązuje wszystkich Klientów, osoby odwiedzające Serwis oraz subskrybentów darmowych oraz płatnych usług elektronicznych należących do Wydawcy.

Korzystanie z usług

1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest skuteczne złożenie zamówienia przez Użytkownika za pomocą formularza udostępnionego w Serwisie.

2. Skuteczne złożenie zamówienia oznacza finalizację zamówienia poprzez płatność lub kod zniżkowy i w efekcie utworzenie nowego konta Użytkownika oraz, opcjonalnie, wysyłka zamówionych produktów na adres podany przez Użytkownika.

3. W celu korzystania z zasobów Serwisu, Użytkownik loguje się na swoim indywidualnym Koncie.

4. Użytkownik loguje się na Konto za pomocą wskazanego w procesie rejestracji Konta loginu oraz hasła.

5. Złożenie zamówienia i rejestracja konta wiąże się z akceptacją następujących postanowień przez Użytkownika:
a. Użytkownik zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia,
b. Użytkownik przystępuje dobrowolnie do użytkowania Serwisu,
c. dane wskazane w procesie rejestracji są prawdziwe i należą do Użytkownika,
d. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych wskazanych w procesie rejestracji w celu skutecznego zrealizowania zamówienia, zgodnie z Polityką Prywatności.

6. Usługi dostępne w Serwisie są płatne. Wszystkie ceny widoczne w Serwisie zawierają podatek VAT.

7. Użytkownik nie może sprzedać konta, oddać lub zbyć go w dowolny inny sposób.

8. Materiały szkoleniowe zostały oznakowane unikalną sygnaturą Użytkownika.

9. Udostępnianie, publiczne odtwarzanie fragmentów lub całości materiałów szkoleniowych jest zabronione. Materiały są chronione prawami autorskimi.

10. Administrator może zablokować konto Użytkownika na czas określony lub nieokreślony, jeśli:
a. Stwierdzi łamanie przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
b. Użytkownik zalega z płatnościami za Usługę.

Gwarancja

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku „O prawach konsumenta” (Dz. U. 2014 r., poz. 827, treść do wglądu pod adresem http://uokik.gov.pl/download.php?id=1224) Kupujący, który jest konsumentem, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) towaru kupionego w Sklepie internetowym. My rozszerzamy tę gwarancję na 30 dni – bez pytań i formalności. Zgodnie z w/w ustawą, możliwość zwrotu dotyczy tylko konsumentów. Wykonanie prawa odstąpienia od umowy możliwe jest za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

Dane osobowe

1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. Gromadzimy dane podane dobrowolnie przez Użytkownika na potrzeby realizacji zamówienia, utworzenia konta w Serwisie oraz świadczenia Usługi.

2. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Dane osobowe podawane w formularzu zamówienia są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z dokumentem: Polityka Prywatności.

4. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych zgodnie z Polityką Prywatności.

Wyłączenie odpowiedzialności

1. Administrator nie bierze odpowiedzialności za treści opinii, komentarzy osób prywatnych i firm oraz reklam umieszczonych w Serwisie.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji / materiałów / tekstów / opinii zawartych w Serwisie.

3. Użytkownik Serwisu nie może działać niezgodnie z prawem obowiązującym na terenie Polski i dobrymi obyczajami. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania z obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności z postanowieniami Kodeksu Karnego) i jego bezwzględnym przestrzeganiem.

4. Administrator nie bierze jakiejkolwiek odpowiedzialności za wykorzystanie informacji oraz wiedzy zawartej oferowanych produktach i Usługach. Administrator dołożył wszelkich starań, aby zawarte informacje były poprawne merytorycznie. Wszelkie informacje zawarte w produktach i Usługach zostały stworzone w celach edukacyjnych i mają na celu podnoszenie poziomu bezpieczeństwa Użytkowników. Wykorzystywanie informacji zawartych w produktach i Usługach w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem jest zabronione.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia skierowane przeciwko działaniom Użytkowników. Pełną odpowiedzialność za treść, jak i skutek takich działań lub zaniechań, ponosi Użytkownik.

Zmiana regulaminu

1. Administrator może dokonywać zmian niniejszego regulaminu.

2. Zmieniony regulamin zostanie opublikowany w Serwisie w postaci ujednoliconego dokumentu.

3. Administrator zobowiązany jest powiadomić Użytkownika o zmianie regulaminu.

4. W przypadku braku akceptacji regulaminu, Użytkownik jest zobowiązany rozwiązać umowę z Administratorem poprzez usunięcie Konta w Serwisie. Nieusunięcie konta będzie odczytywane jako akceptacja aktualnie obowiązującego regulaminu.

Postanowienia końcowe

1. Administrator może przesyłać Użytkownikowi, na podany przez niego adres e-mail, niezapowiedziane wiadomości na temat produktów i usług własnych oraz produktów i usług swoich partnerów, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3. Użytkownik Serwisu może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem.

4. Strony ustalają, że kontakt może następować poprzez kanały elektroniczne – email: kontakt [@] szkolahakerow.pl lub formularz kontaktowy dostępny w Serwisie.

Comments are closed.